متهم‌شدن اجمل احمدی از سوی صرافان به دیکتاتوری

دست‌کم شانزده روز از اعتراض صرافان و تعطیل‌شدن دادوستد پولی در سراسر کشور می‌گذرد، اما به گفتۀ معترضان، تاکنون حکومت به‌ویژه بانک مرکزی کوچک‌ترین اقدامی برای حل این مشکل نکرده است.

صرافان معترض در شانزدهمین روز اعتصاب کاری‌شان می‌گویند که اجمل احمدی، سرپرست نامشروع بانک مرکزی که خلاف قانون در کرسی بانک مرکزی تکیه زده، در پی‌ ایجاد مشکلات برای بازرگانان است. به گفتۀ آنان، مسئول بانک مرکزی به بهانۀ تطبیق قانون در پی‌ عملی‌کردن برنامه‌های خودش است.

چاپ امضای اجمل احمدی بر روی بانکنوت‌های افغانی جنجال‌برانگیز شد

از چند روز به این‌سو شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان بر سر چاپ امضای اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی بر بانکنوت‌های جدید، مخالفت می‌کنند.
در چندین هفتۀ اخیر، نماینده‌گان مجلس در نشست‌های عمومی این مجلس می‌گویند که اجمل احمدی برای چاپ امضایش روی پول افغانی قرار است به پولند سفر کند.
اما آقای احمدی می‌گوید که قرار نیست امضایش روی پول افغانی چاپ شود.

شفاخانۀ بدون زایشگاه؛ اجمل احمدی در کجا به دنیا آمده است؟

یکی از چهره‌های جنجالی کابینۀ افغانستان اجمل احمدی‌ است؛ مردی که به زبان‌های فارسی و پشتو درست صحبت کرده نمی‌تواند و تا هفتۀ گذشته که به مجلس نیامده بود، کسی از در بارۀ اصلیت او چیزی نمی‌دانست. در صفحۀ انترنتی بانک مرکزی فقط گفته شده است که آقای احمدی در ولایت غزنی به دنیا آمده و دیگر در بارۀ روستای تولد و پدرش هیچ کلمه‌یی به چشم نمی‌خورد.