خبرنگاران: شماری از نهادها در بدل آموزش‌های کوتاه‌مدت سند خبرنگاری توزیع می‌کنند

به ادامۀ این انتقادها، شماری از افرادی که خود را خبرنگار معرفی می‌کنند، ادعا دارند که در کنار سوءاستفاده‌های مالی و بیرون‌سازی از کشور، شماری از نهادها با راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، سند خبرنگاری نیز توزیع می‌کنند.