چهارشنبه / ١٣٩٨ / لړم - ١ / ٢٠١٩ کال / اکتوبر - ٢٣

افغانستان په ۱۳۹۷کال کې

د نوي لمریز کال له پیل سره سلام وطندار د ۱۳۹۷لمریز کال د سیاسي، امنیتي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو په اړه راپورونه خپروي.

٣ ورۍ ١٣٩٨