چهارشنبه / ١٣٩٨ / سلواغه - ٣٠ / ٢٠٢٠ کال / فبروری - ١٩

افغانستان په ۱۳۹۶ کال کې

سلام وطندار د نوي لمریز کال په راتګ سره د افغانستان د ۱۳۹۶ لمریز کال سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو ته لنډه کتنه کړې‌ده.

٢٦ کب ١٣٩٦