شنبه / ١٣٩٨ / مرغومی - ٢٨ / ٢٠٢٠ کال / جنوری - ١٨

میاشتېنی تکلیف؛ د ګډ درد لومړۍ تجربه

میاشتېنۍ ناروغي هغه تکلیف ته وايي چې د میعنې نېټې له تېرېدو وروسته په ښځو کې له رحم نه وینه را ځي. په هره دوره کې ښځې د جسمي ناروغیو تر څنګ رواني تکلیفونه هم ګالي. دا چې میاشتېنی تکلیف په افغانستان کې یوه مهم تابو ده؛ هڅه مو کړې چې په‌دې ځانګړې برخه کې د څوو افغانو نجونو د تجربو په اړه له هغوی سره خبرې‌ ـ اترې وکړو. په‌دې برخه کې ټول نومونه مستعار دي.

١ کب ١٣٩٦