شنبه / ١٣٩٨ / مرغومی - ٢٨ / ٢٠٢٠ کال / جنوری - ١٨

خونړۍ شنبې او د کابل ستړې اروا

د صدارت څلور لارې د لارویانو د ژوند او مرګ نکل د قربانیانو د کورنیو او د خونړۍ شنبې شاهدانو له روایته

٨ سلواغه ١٣٩٦