يک‌شنبه / ١٣٩٩ / چنګاښ - ٢٢ / ٢٠٢٠ کال / جولای - ١٢

د جنسي پېښو قربانیانو او ځورلیدونکیو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې څه ولیدل؟

سلام وطندار د ټولنیزو راپورونو په لړ کې د جنسي پېښو د قرباني شویو ښځو له هغې شمېر سره مرکې کړي، چې په دولتي او نادولي ادارو کې ځورول شوې دي او دغه مرکې یې په ځانکړې پاڼه کې راټول کړي دي، چې د مرکه کوونکیو نومونه مستعار، خو کیسې یې په پوره ډول حقیقي دي.

١٨ غوایی ١٣٩٥