شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

افغانستان در سال 1395

سلام‌وطندار به مناسب آغاز سال جدید خورشیدی، نیم‌نگاهی به مهم‌ترین رویدادهای سال 1395 بیاندازد؛ به همین منظور مجموعه‌گزارش‌هایی را در بخش‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تهیه و تدوین کرده است.

24 حوت|اسفند 1395

سال 1395 برای افغانستان، سال مرگ نویسنده‌گان مشهورش بود. در این سال اکرم عثمان، کریم میثاق، محب بارش و بارق شفیعی چشم از جهان فرو بستند.

30 حوت|اسفند 1395

با این که پیش‌بینی می‌شد پس از رویداد سلاخی فرخنده و سنگسار رخشانه در سال‌های گذشته، سال 1395 نهادهای حامی حقوق زنان بیشتر از پیش برای کاهش خشونت تلاش کنند، اما برعکس آمار خشونت امسال (1395) نسبت به سال گذشته 8.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

28 حوت|اسفند 1395

یکی از رویدادهای مهم اقتصادی افغانستان در 1395 پیوستن به سازمان جهانی تجارت بود. به گفتۀ مسؤولان، افغانستان توانست در این سال، با گذشت از حدود 30 مرحله به سازمان جهانی تجارت ملحق شود.

26 حوت|اسفند 1395

حکومت افغانستان پس از اختلافات و انتقادات زیاد در سال 1394، با یک عالمه دغدغه و دلهره سال 1395 را آغاز کرد. این سال با رویدادهای مختلف سیاسی و دفاعی همراه بود. از دید آگاهان دستاوردهای حکومت در این سال قابل ستایش است، اما انتقادهایی هم بر عملکردهای حکومت در این سال وجود دارد.

24 حوت|اسفند 1395