شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

جنبش روشنایی میان خواست و خون

پس از حمله بر ریاست رجال برجسته در کابل و کاروان سربازان تازه‌فارغ آکادمی پولیس میدان‌وردک انفجارهای پی‌هم در میان راهپیمایان جنبش روشنایی سومین رویداد خونین در جریان امسال بود، اما شاید نخستین حمله بر یک جریان مدنی. در نتیجۀ این انفجارها بیشتر از 80 تن کشته شدند و 200 تن دیگر زخم برداشتند.

2 اسد|مرداد 1395

اعضای جنبش روشنایی می‌گویند که کمیسیون حقیقت‌یاب حکومت پیرامون رویداد دهمزنگ مشروعیت ندارد.

6 اسد|مرداد 1395

انفجار در دهمزنگ دقیقاً زمانی رخ داد که معترضان دست از راهپیمایی کشیده بودند و مشغول برپایی خیمه‌های تحصن بودند.

3 اسد|مرداد 1395

شماری از شهروندان پایتخت روز 27 ثور/اردیبهشت سال جاری به خیابان‌های پایتخت آمدند و از حکومت خواستار تغییر مسیر انتقال خط انرژی 500 کیلوولت ترکمنستان از سالنگ به بامیان شدند.

3 اسد|مرداد 1395

روز دوم اسد/مرداد تجمع حامیان جنبش روشنایی مورد حملۀ انتحارکننده‌گان قرار گرفت. تا کنون حداقل ۸۰ تن در نتیجۀ این انفجارها کشته شده اند. مسؤولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است.

3 اسد|مرداد 1395

راهپیمایی اعتراضی امروز (شنبه) جنبش روشنایی در کابل، یک بار دیگر روند کاری روزانۀ کابلیان را مختل کرد.

2 اسد|مرداد 1395

هزاران تن از شهروندان کابل، امروز (شنبه) در اعتراض به تغییر مسیر برق وارداتی از مسیر بامیان به سالنگ، به خیابان‌ها آمدند؛ اما این راهپیمایی با دو انفجار برهم خورد.

2 اسد|مرداد 1395

انفجاری حین راهپیمایی باشنده‌گان کشور که خواستار تغییر مسیر انتقال خط انرژی 500 کیلوولت از بامیان شده بودند در منطقۀ دهمزنگ رخ داد.

2 اسد|مرداد 1395