شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

بازخوانی هفت و هشت ثور

حال که به اندازۀ کافی از هفت ثور 57 و هشت ثور 71 دور شده ایم، وقت آن رسیده که به دور از ایدیولوژی‌ها و جریان سیاسی آن دوره که اکنون بسیار بی‌رمق به نظر می‌رسند، این دو رویداد را بازخوانی کنیم.

2 ثور|اردیبهشت 1395

هفت و هشت ثور دو رویداد ناگوار در تاریخ افغانستان است که پیامدهای آن، هنوز هم از شهروندان افغانستان قربانی می‌گیرد.

4 ثور|اردیبهشت 1395

ثور ماهی غم‌انگیز در تاریخ معاصر ماست. این «نوستالوژی دردناک»، با تأیید یا رد هیچ‌کدام از منادیان 7 یا 8 ثور چنین نامیده نشده است. بل‌که واقعۀ غم‌انگیز ملتی است که مدام تاوان 7 و 8 ثورها را می‌پردازد.

3 ثور|اردیبهشت 1395