شنبه 17 جوزا|خرداد 1399 برابر با 6 جون 2020

یک ساله‌گی فاجعۀ فرخنده

یک سال پیش در آخرین روزهای سرد زمستانی، فرخنده به اتهام آتش زدن قرآن، به دست جمعی از مردان خشمگین، لت‌وکوب شد، استخوان‌هایش زیر موتر درهم شکست و جسدش در دریای کابل سوزانده شد. سلام‌وطندار به رسم یادبود، جمعی از نویسنده‌گان را برای بازخوانی این رویداد تکان‌دهنده فراخوانده است.

25 حوت|اسفند 1394

فرخنده نشان داد که هیچ چیز در این‌جا پا و جا نمی‌گیرد. نه دموکراسی دولتی، نه خطابه‌ها و ارشادهای نماز جمعه، نه خواست‌های روشنفکرانه و اعتراض‌های مدنی؛ همه چیز در همان سطح خودش جاری است و در جایی خاموش می‌شود که از آن برانگیخته شده است.

3 حمل|فروردین 1395

اساساً ما با ذهنیتی جنایت‌بار روبه‌روییم. ذهنیتی که به یمن تربیت آیینی همواره آبستن جنایت است. بنابراین، فرخنده تنها قربانی نیست و شاه دو شمشیره نیز تنها محل جنایت.

1 حمل|فروردین 1395

فرخنده ملک‌زاده به خوبی می‌دانست که می‌توان ورق‌های قرآن را برای تکریم آتش زد؛ به همین دلیل با خیال راحت و آسوده دست به چنین کاری زد.

29 حوت|اسفند 1394

در آن لحظۀ تصمیم‌گیری، آن‌ها همان کاری را کردند که برای انجام دادنش قبلاً مصمم بودند. همه چیز پیش از استفاده از سنگ و چوب، در وجدان و آگاهی سنگین و ته‌نشین شده بود.

28 حوت|اسفند 1394

منطق نهفته در پس این کیفرداد عمومی چه بود؟ وجدان جمعی معذب یا چیزی دیگر؟ مهاجمان با ایجاد درد در بدن فرخنده در پی اثبات چه چیزی بودند؟ التذاذ از رنج متهم یا ارضاء خشم مقدس؟

27 حوت|اسفند 1394

این‌جا افراد قربانی‌های منفعل توطیه‌های سیاسی یا دینی اند. توطیه بیش از همه علیه بدن است. مواجهۀ سنگ با بدن، گلوله با بدن، مشت و لگد با بدن؛ همه چیز دنبالۀ نمایش خوارداشت بدن است. جایی که بدن در بی‌ارزشی‌‌یی محض قرار دارد؛ نوعی یک‌سان‌انگاری بدن با «چیز».

26 حوت|اسفند 1394

مرگ فرخنده از ابعاد و جهت‌های گوناگون یکی از هولناک‌ترین رویدادهای سال‌های اخیر در افغانستان محسوب می‌شود. مشارکت گسترده جوانان و نوجوانان - چه به عنوان فاعلان و چه به عنوان ناظران رویداد – واقعیت کریه و هولناک این فاجعه است

25 حوت|اسفند 1394