از ۱۴ جدی، روز رسمی‌شدن زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی در محفلی با حضور مقام‌های عالی‌رتبۀ دولتی امروز در کابل گرامی‌داشت شد.

عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی کشور در این محفل می‌گوید که افغانستان از جمله کشورهایی‌ست که در آن تنوع قومی و زبانی جلوۀ خاص دارد. او می‌گوید که برای تقویت این تنوع باید از زبان‌ها و اقوام مختلف کشور پشتی‌بانی جدی شود.

آقای بصیر می‌افزاید که وزارت تحصیلات عالی توانسته است، برای حفظ و رشد زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی گام‌های مؤثری بردارد. به گفتۀ وزیر تحصیلات عالی، این اداره توانسته است در بیش از ۷ دانشگاه کشور رشتۀ زبان و ادبیات اوزبیکی و در دانشگاه جوزجان رشتۀ زبان و ادبیات ترکمنی را ایجاد کند.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف نیز با بیان اهمیت و جای‌گاه زبان‌های مختلف کشور به‌ویژه زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی می‌گوید که در نظام معارف کشور ۲ هزار آموزگار زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی وجود دارد.

بانو حمیدی می‌افزاید که وزارت معارف توانسته است کتاب‌ها و رهنمای معلم از صنف اول تا دوازدهم به زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی را ترتیب دهد.

با این حال، اشتراک‌کننده‌گان این محفل ضمن قدردانی از برگزاری این همایش، به حفظ و تقویت زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی به عنوان زبان‌های رسمی کشور تأکید کردند.

زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی از جمله زبان‌های بومی کشور است که در سال ۱۳۸۲ در لویه جرگۀ قانون اساسی تصویب و پس از ۲۱ روز رای‌زنی و بحث‌های طولانی میان نماینده‌گان این جرگه، به اساس طرح و درخواست مارشال عبدالرشید دوستم، نماینده‌گان ترک‎تبار و حمایت نماینده‌گان اقوام مختلف کشور، در مادۀ شانزدهم قانون اساسی مصوب این سال به عنوان سومین زبان رسمی کشور تسجیل یافت.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: