چهارشنبه 1398 - ییل 29 - سَنجه‌م|عقرب / 2019 - نومبر 20 گه توغری