سه‌شنبه 1399 - ییل 24 - بیشیم|سرطان / 2020 - جولای 14 گه توغری