افغانستان په یوه دقیقه کې

1 / 18 ویدیو
1

13/05/2018
2

10/05/2018
3

08/05/2018
4

07/05/2018
5

06/05/2018
6

افغانستان په یوه دقیقه کې

03/05/2018
7

افغانستان په یوه دقیقه کې

02/05/2018
8

افغانستان په یوه دقیقه کې

22/05/2017
9

افغانستان په یوه دقیقه کې

21/05/2017