دوشنبه / ١٣٩٨ / تله - ٢٢ / ٢٠١٩ کال / اکتوبر - ١٤

افغانستان په ۱۳۹۵ لمریز کال کې

سلام وطندار د نوي لمریز کال د پیل په مناسبت، د ۱۳۹۵ کال مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کړې؛ په همدې موخه یې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د راپورونو ټولګه برابره کړې ده.

٢٦ کب ١٣٩٥