چهارشنبه / ١٣٩٨ / وږی - ٢٧ / ٢٠١٩ کال / سپتمبر - ١٨

۷ او ۸ د ثور د افغانستان په جنترۍ کې په نښه شوې ورځې

۷ او ۸ د ثور د افغانستان په تاریخ کې د جنګي، استخباراتي او ګوندي ډلو ترمنخ د نښتو او راپېښو بدبختیو له امله ثبت شوې ورځې دي.

٨ غوایی ١٣٩٥