دوشنبه / ١٣٩٨ / تله - ٢٢ / ٢٠١٩ کال / اکتوبر - ١٤

په ۹۴ کال کې د افغانستان د حالاتو ارزونه

سلام وطندار د نوي لېږدیز کال د پیل په مناسبت، د تېر ۱۳۹۴ل کال په مهو پېښو ځغلنده کتنه کړې، چې په دې لړکې په سیاسي، امنیتي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو برخوکې راپورونه برابر کړي دي

٣ ورۍ ١٣٩٥